Vanemahüvitis

http://www.minuraha.ee/vanemahuvitis/

marin3Vanemahüvitise eesmärk on hüvitada vanemale väikelapse kasvatamise tõttu saamata jäänud tulu. Seetõttu sõltub sinu vanemahüvitise suurus su eelnevast sissetulekust, täpsemalt eelmisel aastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Vanemahüvitisele on kehtestatud minimaalne ja maksimaalne suurus.

  • Minimaalset vanemahüvitise määra (2013. aastal 290 eurot kuus ja 2014. aastal 320 eurot kuus) saab lapsevanem, kel polnud eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.
  • Miinimumpalga suurust vanemahüvitist (2013. aastal 320 eurot kuus, 2014. aastal 355 eurot kuus) saab lapsevanem, kelle eelmise kalendriaasta keskmine ühe kuu tulu oli miinimumpalgaga võrdne või sellest väiksem.
  • Vanemahüvitise ülempiir on hüvitisele õiguse tekkimise aastaks kinnitatud Eesti keskmine ühe kalendrikuu tulu kolmekordne suurus. 2013. aastal on ülempiir 2234,19 eurot. Maksimumhüvitist makstakse siis, kui su keskmine ühe kuu tulu 2012. aastal oli selle summaga võrdne või suurem. 2014. aastal tõuseb vanemahüvitise ülempiir 2378,25 euroni kuus.

Vanemahüvitisele tekib õigus pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, täpsemalt päeval, mis järgneb sünnituslehe lõpupäevale. Hüvitis määratakse 435 päevaks. Sisestades sellel lingil oma rasedus- ja sünnituspuhkuse alguspäeva, saad teada, millal on sul vanemahüvitise saamise viimane päev. Kui ema jäi rasedus- ja sünnituspuhkusele vähem kui 30 päeva enne sünnitustähtaega ja sünnitushüvitist makstakse lühemat aega, ei pikene selle võrra vanemahüvitise maksmine.

Kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele (Haigekassa maksab seda ainult enne dekreeti jäämist tööl käinud naistele), siis vanemahüvitist ikkagi makstakse. Seda saab alates lapse sünnist kuni päevani, mil laps saab 18 kuu vanuseks.

Kui vanemahüvitise taotlejal on lapse sünnihetkel veel alla kahe aasta ja kuue kuu vanuseid lapsi, siis sellisel juhul võrreldakse uue lapse vanemahüvitisele õiguse tekkimisele eelnenud kalendriaasta ühe kuu keskmist tulu eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tuluga. Kui eelmise lapse vanemahüvitis oli arvutatud suurema tulu alusel, arvutatakse ka uue lapse vanemahüvitis varasemas suuruses. Loe ka siit.

Vanemahüvitis makstakse välja igas kuus eelmise kuu eest: jaanuari hüvitis laekub veebruaris jne.

Vanemahüvitise maksmise ajal ei maksta vanemale lapsehooldustasu ühegi lapse kohta peres. Lapsetoetust ja teisi peretoetuseid makstakse koos vanemahüvitisega.

Kohustusliku kogumispensioniga (II sammas) liitunud vanema puhul maksab riik vanemahüvitise pealt iga sündinud lapse kohta 1% II samba pensionifondi.

Vanemahüvitist võib saada ka isa

Pärast seda, kui laps on saanud 70 päevaseks, võib vanemahüvitise saajat soovi korral vahetada, nii et hüvitist võib saama hakata lapse isa. Korraga saab lapsehoolduspuhkusel olla ja vanemahüvitist saada üks vanem. Kui isa taotleb vanemahüvitist pärast seda, kui hüvitist on saanud ema, arvutatakse isa hüvitis sama perioodi tulude alusel, mis oli arvestuse aluseks emal. Kuna vanemahüvitis on kuuhüvitis, on hüvitise saajat võimalik vahetada kalendrikuu algusest.

Hüvitise saaja vahetatakse alates järgmisest kuust juhul, kui taotlus on esitatud enne jooksva kuu 15. kuupäeva. Väljamakse uuele taotlejale tehakse ülejärgmises kalendrikuus.

Vanemahüvitise suuruse arvutamine

Vanemahüvitis arvutatakse hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude järgi. Igakuise vanemahüvitise suuruse teada saamiseks arvutatakse välja hüvitise saaja eelneva aasta ühe kalendrikuu keskmine tulu, maha lahutatakse päevad, mil hüvitise saaja oli haiguslehel, hoolduslehel või rasedus- ja sünnituspuhkusel.

Nii et kui sul tekib õigus vanemahüvitisele 2014. aastal, arvutatakse hüvitis sinu 2013. aasta tulu põhjal. Tuluna arvestatakse töist Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Kui sotsiaalmaksu on sinu eest maksnud riik (näiteks töötuna arvel olnute eest), siis seda ei arvestata töise tuluna. Samuti ei arvestata välisriikides teenitud tulu, millelt pole Eestis sotsiaalmaksu makstud.