Foorumid ›› Laia ringi teemad ›› Tööelu, raha ja seadused. ›› Nimevahetus
Nimevahetus
Postitas: Kägu | 26/05/2011 07:13
      

Kuna plaan järgmine kuu registreerida abielu siis äkki keegi hiljuti nime vahetanud ja on kursis palju lähevad maksma dokum. vahetus. juhiload ja pass ja id kaart pangakaardid. Ja kui kaua nende vahetus aega v6tab?

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Linotshka | 26/05/2011 10:12
     

Vahetasin nime eelmise aasta septembris. Kõigepealt tuleb minna migratsiooniametisse, kaasa tuleb võtta abielutõend, vana ID-kaart ja/või pass, foto 40x50 (osades kontorites saab foto teha kohapeal). Kohapeal teed taotluse ja maksad riigilõivu, mina maksin 250 kr, sest võtsin ainult ID-kaardi, passi ei võtnud. Praeguseid hindasid vaata www.politsei.ee. Uue isikutunnistuse saad kuu aja jooksul. Siis pead minema ARK-i juhiluba vahetama (saab vahetada ainult uue ID-kaardi alusel). Maksin 200 kr, kätte sain paari nädala jooksul. Auto tehnilise passi vahetus ei maksa midagi. Ära unusta, et peab minema ka panka uue dokumendiga ja mina saatsin meilitsi teate nimevahetusest ka Eesti Energiasse ja EMT-sse, ühesõnaga sinna, kus minu nimel lepingud on. Kindlasti peab ka tööandjale uue dokumendi esitama.
Nii et asjaajamist on :)

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Kägu | 26/05/2011 18:19
     

Uus ID kaart maksab hetkel 25 €

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Kägu | 26/05/2011 19:14
     

Vabandan,et siia postitan,aga ei hakka eraldi teemat tegema.Aga me kavatseme ka abielluda ja minu laps eelmisest kooselust on minu nimel.Kas siis on võimalik ka lapsel nimi ära muuta? Tahaks ,et kõik oleks siis ühe perenimega.

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Kägu | 26/05/2011 19:42
     

Jah, siis kui lapse isa loobub lapsest. No nii juhm ei saa olla lihtsalt, iga kord kui uus mees vahetate nimesi?

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 4,25%
Postitas: Kägu | 26/05/2011 20:52
     

Ei,mitte seda.Ma ei taha ,et lapse isa lapsest loobub ja ma pole seda öelnudki.Kuna abiellume,siis oleks kena terve perega ühe nime alla olla.Ja kui sul mehed koguaeg vahetuvad,siis sinu mure.

Selle IP pealt on varem postitatud: 26/05 19:14

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Kägu | 26/05/2011 21:41
     

http://www.tallinn.ee/Palju-maksab-nime-muutmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/832979

§ 16. Uue isikunime andmine isiku soovil
(1) Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmiseks esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse. Uue perekonnanime või uue isikunime andmise taotlemisel võib sama avalduse alusel taotleda ka isiku alaealistele lastele uue perekonnanime andmist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) isiku eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sünnikoht, elukoht, kodakondsus ning perekonnaseis;
2) uue perekonnanime taotlemisel käesoleva lõike punktis 1 sätestatud andmed isiku alaealiste laste kohta, kes kannavad avalduse esitajaga ühist perekonnanime ja kes soovivad oma vanema uut perekonnanime;
3) uue eesnime, perekonnanime või isikunime taotlemise põhjus;
4) soovitav uus eesnimi, perekonnanimi või isikunimi;
5) käesoleva seaduse § 4 lõikes 5 nimetatud isiku nõusolek.

(3) Uue perekonnanime andmisel järgitakse käesoleva seaduse §-des 17 ja 18 sätestatut ja uue eesnime andmisel §-s 19 sätestatut. Uue ees- või perekonnanime andmiseks peab olema mõjuv põhjus § 17 või 19 mõttes.

(4) Käesoleva paragrahvi alusel antakse isikule uus eesnimi, perekonnanimi või isikunimi üldjuhul üks kord. Isikule antakse uus eesnimi, perekonnanimi või isikunimi rohkem kui üks kord vaid mõjuval põhjusel.

(5) Isikul on õigus loobuda käesoleva paragrahvi alusel antud eesnimest, perekonnanimest või isikunimest ning taotleda endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamist.

(6) Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise otsustab regionaalminister käskkirjaga. Seda sätet ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud juhtudel.

(7) Regionaalministri käskkirjaga uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise otsustamise eest tasutakse riigilõiv.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses esitatavate andmete täpsustatud loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega .

(9) Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduse vormi kehtestab regionaalminister määrusega .

§ 17. Isiku soovil uue perekonnanime taotlemise põhjused
(1) Uue perekonnanime taotlemise põhjuseks käesoleva seaduse § 16 alusel võib olla:
1) soov vabaneda tavatu kujuga perekonnanimest, mis ei sobi perekonnanimeks oma keeruka või eesti keelekasutusele mittevastava kirjapildi või häälduse tõttu või üldkeelelise tähenduse tõttu;
2) soov kaitsta oma isikunime, kui isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg ühtivad teise isiku vastavate andmetega;
3) soov vältida nimest tingitud majanduslikku või sotsiaalset laadi kahjulikke tagajärgi;
4) soov kasutada vanemate või vanavanemate perekonnanime, et seda alal hoida;
5) soov kasutada mitmest nimest koosneva perekonnanime puhul neist ainult ühte nime oma perekonnanimena;
6) soov kanda abikaasaga ühist perekonnanime;
7) lesestunud abikaasa soov kanda pärast abikaasa surma või surnuks tunnistamist abielu eel viimati kantud perekonnanime või esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime;
8) muu mõjuv põhjus, mida regionaalminister peab küllaldaseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 ei kohaldata, kui isik on toime pannud kuriteo ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 477; 2003, 26, 156; 2004, 18, 131) kohaselt.

§ 18. Isiku soovil uue perekonnanime andmise piirangud
(1) Uueks perekonnanimeks ei või ilma mõjuva põhjuseta anda:
1) nime, mis ei ole perekonnanimeks sobiv oma keeruka või eesti keelekasutusele mittevastava kirjapildi või häälduse tõttu või üldkeelelise tähenduse tõttu;
2) nime, mida ametlikult kannab teine isik, kellel on õigustatud huvi välistada sama perekonnanime andmist teisele isikule. Õigustatud huvi olemasolu otsustab regionaalminister;
3) nime, mille korral isiku uus perekonna- ja eesnimi ning sünniaeg ühtivad mõne teise isiku vastavate isikuandmetega;
4) nime, mis on liiga laialdase kasutusega;
5) nime, mida üldiselt kasutatakse eesnimena;
6) üldtuntud ajaloolise isiku või kuulsa suguvõsa nime.

(2) Mõjuvateks põhjusteks käesoleva paragrahvi lõike 1 mõttes on:
1) juhud, kui avalduse esitajal on oma kodakondsuse, peresuhete, rahvuskuuluvuse või muude asjaolude tõttu isiklik seos muukeelse nimetraditsiooniga ja taotletav nimi on sellele vastav;
2) muu käesoleva lõike punktis 1 nimetamata põhjus.

(3) Liiga laialdase kasutusega perekonnanimi käesoleva seaduse mõttes on perekonnanimi, mida rahvastikuregistri andmetel kannab 500 või rohkem isikut. Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 mõistes kehtestab regionaalminister määrusega ning seda loetelu uuendatakse iga viie aasta järel.

§ 20. Alaealisele uue perekonnanime andmine
(1) Kui lapse ema abiellus pärast lapse sünniakti koostamist mehega, kelle isadus on kindlaks tehtud või tuvastatud, antakse lapsele uus perekonnanimi perekonnaseisuasutuses vanemate ühise avalduse alusel, järgides käesoleva seaduse § 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatut ja lähtudes lapse huvidest.

(2) Vanemate abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise korral lapsele uut perekonnanime ei anta.

(3) Kui vanem, kelle juurde jääb laps, soovib pärast abielu lahutamist, abielu kehtetuks tunnistamist, isast põlvnemise kindlakstegemist või tuvastamist või teise vanema surma või surnuks tunnistamist anda lapsele oma perekonnanime, otsustab lapsele uue perekonnanime andmise eestkosteasutus lapse huvidest lähtudes.

(4) Kui lapse emale, kes ei ole lapse isaga abielus ja isast põlvnemine ei ole kindlaks tehtud ega tuvastatud, antakse uus perekonnanimi või taastatakse varem kantud perekonnanimi ja ta soovib anda selle nime lapsele, otsustab lapsele uue perekonnanime andmise eestkosteasutus lapse huvidest lähtudes.

(5) Eestkosteasutuse korralduse alaealisele uue perekonnanime andmise kohta edastab eestkosteasutus kümne päeva jooksul perekonnaseisuasutusele, kus asub lapse sünniakt.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel on vaja käesoleva seaduse § 4 lõikes 5 nimetatud isiku nõusolekut.jurist

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Kägu | 26/05/2011 21:44
     

Aitähh:)

Selle IP pealt on varem postitatud: 26/05 19:14, 26/05 20:52

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Postitas: Kägu | 27/05/2011 07:59
     

Sul endal vahelduvad mehed, muidu sellise jama otsas ei istuks aga kuna sa puupea paistad , siis ütlen maakeeles, et ei saa muuta.

Tsiteeri Vasta Muuda Kustuta LaidaKiida|Hinne: 0%
Foorumid ›› Laia ringi teemad ›› Tööelu, raha ja seadused. ›› Nimevahetus

Vasta teemale


Statistika:

Kasutajaid lehel: 136
Moderaatoreid lehel: 1

Tänaseid postitusi: 1085
Uusi teemasid foorumis: 11